• Volg ons op Facebook

Algemene informatie

 

GGD
Wij werken conform de protocollen en richtlijnen van de GGD wat betreft ziekte e.d. Het inspectierapport van de GGD is te vinden onder downloads.

 

Foto’s maken
Op onze kinderopvang kunnen tijdens activiteiten foto’s en/of video opnamen worden gemaakt. Bij ondertekening van het aanmeldformulier geeft u aan wel/geen bezwaar te maken tegen het maken van foto’s en/of video opnamen van uw kind.

 

Gegevensuitwisseling
Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft u toestemming om wel/geen gegevens uit te wisselen over uw kind met de basisschool, peuterspeelzaal en/of consultatiebureau.

 

Stamgroepen samenvoegen
Met stamgroepen samenvoegen bedoelen wij dat Kinderopvang en Buitenschoolse opvang samengevoegd kunnen worden in één ruimte.
Vanuit de GGD word ons gevraagd om schriftelijke toestemming van de ouders voor eventuele samenvoeging van stamgroepen, wanneer dit noodzakelijk is. (bijvoorbeeld tijdens een vakantie).
U kunt dit toestemmingsformulier invullen samen met het aanmeldformulier.

 

Oudercommissie
Bij Kinderopvang Villa Vrolijk zal er een ouderraad worden samen gesteld. Dit zal een ouder van de dagopvang, en een ouder van de buitenschoolse opvang zijn. Een aantal keer per jaar zal er een overleg plaats vinden en zullen er lopende en/of nieuwe zaken besproken worden.

 

Klachtenregeling
Wij gaan ervan uit dat we u goede opvang kunnen bieden. Mocht u onverhoopt toch ergens problemen tegenkomen en een klacht willen neerleggen, dan willen we u van harte uitnodigen met ons in gesprek te gaan. Als uw klacht vervolgens niet tot tevredenheid is opgelost kunt u zich richten tot de oudercommissie. Deze commissie kan u verder helpen en u de informatie verstrekken die u nodig heeft om uw klacht te laten behandelen door de branchevereniging.